http://fpletsch.vr9.com/MoniqueGuy/

Mariage!

Den Här an d'Madame
Fernand
PLETSCHETTE-QUINET
15, rte d'Arlon
L-9155 Grosbous

Den Här an d'Madame
Pierre
JEMMING-MATHIEU
25, rte de la Montagne
L-8474 Eischen

frëen sech, d'Hochzäit vun hire Kanner

D'Joffer Monique
PLETSCHETTE

an den Här Guy
JEMMING

matzedeelen.

D'Bestiednis war de 16. Mee 1998.

 

 


Dernière actualisation: 16.06.98